Algemene Voorwaarden

de Vuurlinie

Artikel 1: Totstandkoming overeenkomst

1.1 Een overeenkomst is definitief indien de opdrachtgever (hierna te noemen deelnemer) online een boeking heeft gedaan en deze boeking is betaald. De deelnemer ontvangt een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door Weesp marketing als aanbieder van het arrangement.
1.2 Indien deelnemer namens een groep een overeenkomst met Weesp marketing aangaat, is deelnemer te allen tijde volledig aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
1.3 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over schriftelijk wordt hier tevens onder verstaan per e-mail.

Artikel 2: Reissom

2.1 Tenzij anders vermeld in de overeenkomst/ offerte, gelden de vermelde tarieven per persoon.
2.2 In de reissom per persoon zijn inbegrepen, alle in het programma omschreven zaken, tenzij anders vermeld.
2.3 De kosten van eventuele reis- en/of annuleringsverzekeringen zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.
2.4 De tarieven zoals vermeld in de offerte zijn gebaseerd op tarieven en voorwaarden zoals bekend ten tijde van het opmaken van het programma. Weesp marketing behoudt zich het recht voor om voor het tot stand komen van de overeenkomst een tarief te wijzigen indien daarvoor aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

3: Wijziging/ opzegging door de deelnemer

3.1 Wijzigingen in het programma op verzoek van de deelnemer zijn niet mogelijk met uitzondering als deelnemer alle beschikbare plaatsen reserveert op de dag/tijdstip van de reis. De deelnemer boekt dan 12 plaatsen op dezelfde dag. Wijziging is ook mogelijk als alle deelnemers aan de dagtrip akkoord gaan met de voorgestelde wijziging. Weesp marketing bepaalt of de voorgestelde wijziging(en) te realiseren zijn en derhalve worden doorgevoerd en/of dit een verhoging van de reissom met zich meebrengt. Indien de door deelnemer(s) voorgestelde wijzigingen leiden tot een verhoging van de prijs/reissom zal het extra te betalen bedrag voor aanvang en/of op de dag zelf contant worden voldaan door deelnemer(s).
3.2 Bij opzegging van de overeenkomst of no-show vindt er geen restitutie van de reissom plaats.
3.3 Tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van het geboekte arrangement is het mogelijk een omboeking te maken indien er data beschikbaar zijn om deze omboeking te realiseren.

Artikel 4: Wijziging/ opzegging door Weesp marketing

4.1 Indien door omstandigheden die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van Weesp marketing zijn gelegen, door Weesp marketing wordt besloten dat een programma geen doorgang kan vinden of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht Weesp marketing zich tot onmiddellijke schriftelijke en/of telefonische kennisgeving aan de deelnemer.
4.2 Bij niet doorgaan van een deel van de reis/dagtrip op de geboekte reisdatum volgt er een gewijzigd programma met een gedeeltelijke restitutie van de reissom.
4.3 Bij niet doorgaan van het arrangement voorafgaand aan de geboekte reisdatum of op de dag zelf doet Weesp marketing aan deelnemer een voorstel tot omboeking van de reis. Indien dit niet mogelijk is verplicht Weesp marketing zich tot terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reissom. Weesp marketing zal binnen 3 dagen na schriftelijke opzegging de reeds betaalde reissom aan de deelnemer restitueren.
4.4 Kosten die door deelnemer zijn gemaakt in relatie tot zijn/haar boeking worden niet vergoed.

Artikel 5: Klachten

5.1 Indien de deelnemer zich wil beroepen op een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen deelnemer en Weesp marketing, dient de deelnemer zijn klacht direct, doch uiterlijk binnen 1 maand na reisdatum, schriftelijk te richten aan Weesp marketing (info@weespmarketing.nl) opdat deze een passende oplossing kan zoeken.
5.2 Weesp marketing moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan in behandeling hebben genomen. Deelnemer ontvangt hiervoor een ontvangstbevestiging.

Artikel 6: Algemeen voorbehoud

6.1 Weesp marketing behoudt zich het recht voor kleine wijzigingen aan te brengen in de reisroute / het dagprogramma en bijbehorende onderdelen indien hiertoe gegronde redenen bestaan. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk doorgegeven worden aan de deelnemer.

Artikel 7: Verplichtingen van de deelnemer

7.1 De deelnemer is gehouden tijdig aanwezig te zijn bij vertrek van de rondvaartboot en ook steeds weer tijdig aanwezig te zijn bij eventuele tussenstops of start van andere activiteiten. In geval van vertraging als gevolg van het te laat verschijnen op een vertrekpunt heeft de deelnemer geen recht op enige schadevergoeding of restitutie.
7.2 Indien Weesp marketing schade lijdt door een gebeurtenis zoals genoemd in het voorgaande lid zal Weesp marketing die schade verhalen op de deelnemer.
7.3 Indien er tijdens de reis schade of verontreiniging aan de rondvaartboot en of andere locaties in het reisprogramma wordt toegebracht zullen de daaruit voortvloeiende kosten door Weesp marketing volledig aan de deelnemer worden doorbelast.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Weesp marketing is niet aansprakelijk voor wijzigingen in het programma, voor of tijdens het uitvoeren van de reis, als gevolg van overmacht zoals bijvoorbeeld, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, files, terrorisme, ongevallen en weersomstandigheden.
8.2 Weesp marketing is niet aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de dood, letsel ongevallen, kwetsing verlies of diefstal, veroorzaakt aan de deelnemers tijdens of ten gevolge van de reis.
8.3 Mocht worden geoordeeld dat Weesp marketing aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot driemaal de reissom.

Artikel 9: Toepasselijk recht

9.1 Op de overeenkomst en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.